Tiến hành đồng thời

Tiến hành đồng thời, hiệu quả công tác tư tưởng trong Đảng, trong dân
QĐND – Công tác tư tưởng (CTTT) luôn có vị trí đặc biệt quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng và nhân dân. Do làm tốt công tác này nên trải qua các giai đoạn cách mạng, Đảng ta đã lãnh đạo xác lập, phát triển hệ tư tưởng của đảng cầm quyền và toàn dân tộc; hình thành tính tích cực chính trị của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận xã hội; cổ vũ, động viên tinh thần sáng tạo của quần chúng, thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của Đảng; đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, góp phần xây dựng nền văn hóa mới, con người mới XHCN; quảng bá hình ảnh tươi đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra cộng đồng quốc tế…

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *