Ai có thể giới thiệu giúp mình một biên tập cứng mảng đời sống

Ai có thể giới thiệu giúp mình một biên tập cứng mảng đời sống, giới trẻ làm việc ở TP HCM thì mình hiến luôn tấm thân này. Quá sức mỏi mệt…
Yêu cầu đơn giản lắm, dưới 30 tuổi, có kinh nghiệm ít nhất một năm làm biên tập mảng đời sống.

33 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *