Các anh em bạn bè cứ vui chơi đi

Các anh em bạn bè cứ vui chơi đi. Cuộc sống của tôi không ai biết trước điều gì và tôi vẫn đi làm chứng về Thiên Chúa, băng qua những lối mòn hằn đau của một nhân loại đang xa dần Thiên Chúa. Ngài đã cho họ sự sống và tình yêu nhưng họ chọn cái chết cho kẻ yếu hơn và chọn hận thù cho kẻ không nói lời họ muốn nghe – lời của họ là sức mạnh và khôn ngoan cho những nhóm của họ. Tôi sẽ vẫn mãi đi đến khi không còn bước đi được nữa và mãi mãi là như vậy.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *