CHUYỆN NƯỚC TA

CHUYỆN NƯỚC TA
Sử Việt chép chuyện Linh Từ quốc mẫu có lần ngồi kiệu đi qua chỗ thềm cấm bị người quân hiệu ngăn lại. Về nhà bà khóc bảo với Trần Thủ Độ rằng: ‘Mụ này làm vợ ông mà bọn quân hiệu ấy khinh nhờn như thế‘. Thủ Độ giận sai đi bắt. Người quân hiệu ấy chắc là phải chết. Khi đến nơi, Thủ Độ vặn hỏi trước mặt, người quân hiệu đem sự thực trả lời. Thủ Độ nói: ‘Ngươi ở chức thấp mà biết giữ phép nước như thế, ta còn trách gì nữa‘. Rồi lấy vàng lụa thưởng cho người ấy.
CHUYỆN NƯỚC NGA.
CMT10 vừa thắng lợi, một lần Lenin bước vào điện Kremlin thì bị một người lính gác không biết mặt Lenin giữ lại hỏi giấy tờ. Đồng chí đi cùng đã trách chú cảnh vệ, rằng đây là Lenin, sao lại không cho vào, trong khi Lenin vẫn nghiêm chỉnh đưa giấy ra vào cho người chiến sĩ kiểm tra. Người nói với đồng chí đi cùng: “Kỷ luật cách mạng, ai cũng phải tuân theo. Tôi cũng vậy thôi”.
#Nhân_tình_thế_thái
See Translation

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *