Sau tất cả

Sau tất cả… Em vẫn là em thôi!
Trân trọng những gì mà cuộc đời mình có.
Đổ vỡ, đau thương sẽ chẳng là gì cả.
Những ngày vui sẽ đến mau mà
Đơn giản chỉ là mình lại học cách thương.
Thương mình hơn gấp trăm lần ngày trước!
Có thế mình mới không thương tổn được,
Cuộc sống là hành trình mình phải tự bước đi!

44 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *