Thơ dự thi của bác Huỳnh Thúc Cẩn

Thơ dự thi của bác Huỳnh Thúc Cẩn
Chúc thọ anh Cảnh
Tám tám xuân chúc Anh ly rượu nhỏ
Cây đời “Phúc lộc” mãi đơm hoa…
Cây cao bóng cả của nhà ta
Đạo đức gương Anh sáng mọi nhà
Tận trung với nước vui lòng Mẹ
Chí hiếu lòng Nhân đẹp ý Cha
Anh đã dốc lòng thay Bố mẹ
Dìu Em, dắt cháu đạp phong ba
Mạc – Hoàng đã có Anh chèo lái
Nhà nhà thành đạt có công Anh.
Nhà nhà thành đạt có công Anh
“Vui tết anh ly rượu thọ”
Cây đời “phúc lộc” mãi đơm hoa
( Tết Kỷ Sửu – 2009).