Từ nghệ an quang hoàng giáng lâm đô thành

Từ nghệ an quang hoàng giáng lâm đô thành,dù đường xa cách chở đâu dau màn gió sương đêm ngày.Hoàng Ngự về đây đồng sang bóng quý ,quan hoang ngất ngây sau chút ngan xa xem ai hữu duyên hoàng thương.Ông thương cho thanh đồng ghế ông được giầu ngân sang tiếng,tiếng ca cung đàn đón hoàng vui ngược về thành đô.Cúi xin ông nhỏ ước cho thanh đồng ( ho nguyen )được đời đời cháu con được giầu sang
Ghế hoàng nhỏ lệ thương cho bách gia trăm họ còn lầm đg lạc lối,còn chưa biết đường tu lấy phuc bền lâu